Документи

Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия

Уведомление от 31.03.2020 г. за отлагане оповестяването на ГФО за 2020 г.

Уведомление от 29.03.2021 г. по облигационна емисия

Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия

Уведомление от 26.08.2020 г. за промяна в сроковете за финансово отчитане през 2020 г.

Уведомление от 30.06.2020 г. за промяна в сроковете за финансово отчитане през 2020 г.

Уведомление от 01.06.2020 г. за промяна в сроковете за финансово отчитане през 2020 г.

Уведомление от 27.04.2020 г. за промяна в сроковете за финансово отчитане през 2020 г. 

Актуален Устав на дружеството, приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 23.12.2019 г.

Уведомление от 30.03.2020 г. за промяна в сроковете за финансово отчитане през 2020 г.

Актуален Устав на дружеството, приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 30.01.2017 г.

Част I от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа – Резюме

Част II от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа – Регистрационен документ

Част IIІ от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа – Документ за предлаганите ценни книжа

Решение на Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации